96px 96px
Cookies Logo

Produkt dodano do koszyka

x

Regulamin

Postanowienia ogólne
Sklep Internetowy Baseny-polska.pl zwany dalej sklepem jest własnością firmy F.H.U. Xsonic.pl z siedzibą w Tczewie przy ul. Broniewskiego 57 wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Urząd Miejski w Tczewie pod numerem 5816/05 (NIP:593-235-13-09, REGON:220132151) zwanej dalej w niniejszym regulaminie jako Sprzedający.

Prywatność i poufność danych osobowych RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Baseny-polska.pl z siedzibą w Tczewie przy ul. Broniewskiego 57 (dalej „My”, „Baseny-polska” albo „Sklep”) właściciel sklepu internetowego www.baseny-polska.pl.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: biuro@baseny-polska.pl,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Baseny-polska.pl, ul. Broniewskiego 57, 83-110 Tczew.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, podczas składania zamówień na Baseny-polska.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Baseny-polska.pl?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zamówień i płatności za towary zakupione w Sklepie Baseny-polska.pl;
- wysyłania towarów w ramach zawartych przez Ciebie umów sprzedaży w Sklepie Baseny-polska;
- obsługi reklamacji w Sklepie Baseny-polska w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Baseny-polska.pl, którym jest:

- monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych,
- wsparcie dla usług kredytowych;
- zapewnienie obsługi usług płatniczych;
- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
- prowadzenie badań i analiz Sklepu, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania;
- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
- prowadzenie analiz statystycznych;
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym zrealizować Twoje zamówienie:

- adres e-mail, telefon kontaktowy, adres, imię i nazwisko (w przypadku wysyłki do osoby prywatnej) lub
- adres email, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku wysyłki do firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie zrealizujemy zamówienia złożonego w sklepie Baseny-polska.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Sklepu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sklep; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, kurierskie, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Sklepie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszego sklepu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Sklep zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Baseny-polska.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.Zamówienia
3. Oferta na stronach sklepu obowiązuje wyłącznie odbiorców z terytorium Polski.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia realizacji zamówienia. W takim przypadku Kupujący zostanie o tym powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w przeciągu 5 dni od daty złożenia nie będą rozpatrywane.
6. Kupujący ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych.
7. Każde zamówienie będzie rozpatrzone w ciągu jednego dnia roboczego począwszy od dnia przyjęcia zamówienia.
8. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie lub przez e-mail. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
9. Kupujący bierze udział w akcjach promocyjnych i rabatowych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach sklepu.
10. Wszystkie ceny w sklepie wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

Wysyłka i transport
11. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu do Kupującego. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu.
12. Koszt transportu wyszczególniony jest przy każdym produkcie.
13. Towary są dostarczane pod wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Skutki nie odebrania przesyłki
Skutki nieodebrania przesyłki są regulowane w kodeksie cywilnym art. 551 KC. Upoważnia to do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, gdyż transakcje zakupów w internecie są także umową cywilną pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Umowy zawarte za pośrednictwem Internetu stają się ważne z chwilą akceptacji oferty za pośrednictwem portalu sklepu internetowego. Kupujący ma obowiązek zapłaty ceny i odebrania zamówionego towaru. W razie nieodebrania towaru sprzedający może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Równocześcnie sprzedający może żądać wykonania umowy od kupującego żądając zapłaty za zamówiony a nieodebrany towar.

Płatności
14. Zapłata za towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego, karty płatniczej lub podczas odbioru towaru w przypadku przesyłki pobraniowej.
15. W przypadku zapłaty przy odbiorze, doliczana jest opłata za w/w usługę zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach sklepu, stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.

Reklamacje i zwroty
Aby zareklamować bądź zwrócić towar przejdź do działu "POMOC" na dole strony i zapoznaj się z warunkami reklamacji towaru.

16. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania towaru stosowne oświadczenie na piśmie lub przesyłając wypełniony formularz odstąpienia od umowy.
16.1. Zwrot przedmiotu przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie póżŸniej niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
16.2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: F.H.U. Xsonic.pl Broniewskiego 57, 83-110 Tczew lub na adres e-mail: xsonic@xsonic.pl.
16.3. Wskazany w punkcie 16.1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.
16.4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, a w szczególności:
- mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie i inne uszkodzenia) lub
- wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym
16.5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwoœści Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: F.H.U. Xsonic.pl Broniewskiego 57 83-110 Tczew.
16.6. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument. Towar odbiera firma kureirska DPD.
16.7. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
16.8. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie póŸźniej niż w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Usługodawca może wstrzymać się z odesłaniem œśrodków do czasu otrzymania zwrotu. Zwrot nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, a jeœli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
16.9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku okoliczności i umów określonych w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w art. 38:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraŸźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraŸnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dŸźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraŸną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

19. Wszystkie dostępne w sklepie towary objęte są gwarancją producenta.
20. Szczegółowe warunki gwarancji opisane są na Karcie Gwarancyjnej dostarczonej wraz z zakupionym towarem oraz na stronach sklepu.
21. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu celem wystawienia korekty oraz podpisaną przez Kupującego kartą gwarancyjną.

Postanowienia końcowe
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Masz wątpliwości i pytania? prosimy o Kontakt.