96px 96px
Cookies Logo

Produkt dodano do koszyka

x

Pomoc

W tej zakładce opisujemy bezpieczeństwo zakupów, gwarancje, reklamacje oraz zwroty towarów.

Bezpieczeństwo

Załóż swoje osobiste konto, do którego będziesz miał dostęp tylko Ty. Dzięki niemu możesz na bieżąco śledzić historię Twoich zakupów. Do Twojej dyspozycji będą również specjalne funkcje naszego sklepu i wszelkie pomoce oraz nowości dotyczące zakupionych przez Ciebie towarów.

Login (identyfikator) oraz hasło klienta

Identyfikator (adres e-mail) i hasło mogą zawierać zarówno litery jak i cyfry. Ze względów bezpieczeństwa identyfikator nie może być krótszy niż 6 znaków, a hasło 5 znaków.

Klient posiadający konto w naszym sklepie jest zobowiązany do zabezpieczenia identyfikatora i hasła do swojego konta przed dostępem osób trzecich. Hasła klienta są przechowywane w postaci zaszyfrowanej (MD5) i obsługa Sklepu nie ma do nich żadnego dostępu.

Ochrona danych osobowych Rodo 13

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Baseny-polska.pl z siedzibą w Tczewie przy ul. Broniewskiego 57 (dalej „My”, „Baseny-polska” albo „Sklep”) właściciel sklepu internetowego www.baseny-polska.pl.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: biuro@baseny-polska.pl,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Baseny-polska.pl, ul. Broniewskiego 57, 83-110 Tczew.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, podczas składania zamówień na Baseny-polska.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Baseny-polska.pl?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zamówień i płatności za towary zakupione w Sklepie Baseny-polska.pl;
- wysyłania towarów w ramach zawartych przez Ciebie umów sprzedaży w Sklepie Baseny-polska;
- obsługi reklamacji w Sklepie Baseny-polska w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Baseny-polska.pl, którym jest:

- monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych,
- wsparcie dla usług kredytowych;
- zapewnienie obsługi usług płatniczych;
- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
- prowadzenie badań i analiz Sklepu, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania;
- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
- prowadzenie analiz statystycznych;
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym zrealizować Twoje zamówienie:

- adres e-mail, telefon kontaktowy, adres, imię i nazwisko (w przypadku wysyłki do osoby prywatnej) lub
- adres email, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku wysyłki do firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie zrealizujemy zamówienia złożonego w sklepie Baseny-polska.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Sklepu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sklep; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, kurierskie, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Sklepie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszego sklepu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Sklep zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Baseny-polska.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 Gwarancja


Towary zakupione w sklepie baseny-polska.pl posiadają gwarancję producenta. Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie wraz z dowodem zakupu (fakturą bub paragon) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane w instrukcji obsługi).

Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury lub paragonu) oraz oryginalnego opakowania do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami gwarancji, znajdującymi się w załączonej karcie gwarancyjnej lub na stronach www producenta.

W przypadku wykrycia wady w sprzęcie kupionym w naszym sklepie i objętym gwarancją bardzo prosimy o skontaktowanie się z naszą obsługą. Jeżeli masz pewne wątpliwosci lub pytania co do produktów, prosimy o kontakt, korzystając z wygodego formularza kontaktowego znajdującego się w każdym produkcie lub w zakładce "Kontakt"Reklamacje towaru - nieczego się nie odsyła- reklamacje zgłaszamy drogą mailową na podstawie zdjęć i opisu usterki.

I. Reklamowany towar musi spełniać warunki gwarnacji:

1. Gwarancja obejmuje każdy produkt z oferty naszego sklepu baseny-polska.pl
2. Każdy produkt jest zapakowany fabrycznie przez producenta i nie otwierany przez obsługę sklepu.
3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży.
4  Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty przyjęcia kompletnego zgłoszenia.
5. W przpadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu do kolejnej dostawy.
6. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.
7. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu usterki. Używanie uszkodzonego sprzętu powoduje utratę gwarancji.
8. Świadczenia z tytułu gwarancji przysługują nabywcy wyłącznie na skutek wady tkwiącej w sprzedanym towarze. Gwarant będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli okaże się, że stwierdzone wady powstały z innych przyczyn niż tkwiące w sprzedanym towarze, a w szczególności na skutek:
a. Normalnego zużycia sprzętu
b. Samowolnego dokonywania napraw, przeróbek lub wymiany podzespołów
c. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, kontaktu z cieczami
d. Używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem
e. Zużycia baterii i akumulatorów
9. Gwarancja nie obejmuje reklamacji na baterie, akumulatory, oraz uszkodzenia mechaniczne akcesoriów takich jak: kable połączeniowe, uszkodzenia zaczepów, gałek, mocowań itp.
10. Gwarancji nie podlegają obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenia trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
11. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza punktem sprzedaży, zerwania lub uszkodzenia założonych plomb.
12. W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę wady niemożliwej do usunięcia, wymiany urządzenia na nowe dokonuje sprzedawca, po przedstawieniu Karty Gwarancyjnej lub dowodu zakupu.
13. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośników informatycznych, optycznych w trakcie eksploatacji produktów.

II. Jak zareklamować produkt marki Intex lub Bestway:

Aby Państwa reklamacja mogła zostać szybko rozpatrzona, prosimy:
- wypełnić poniższy Formularz reklamacji, podając w nim niezbędne informacje (chodzi tutaj o szczegółowe opisanie usterki).
- jeśli widać uszkodzenie należy wykonać mu zdjęcie
- przygotować kartę gwarancyjną umieszczoną w instrukcji obsługi
- wykonać zdjęcie numeru fabrycznego umieszczonego na produkcie
- przygotować numer zamówienia, potwierdzenie zamówienia z naszego sklepu
- następnie wysłać do nas maila z w/w informacjami, zdjęciami w załączniku i opisem usterki
- obsługa naszego sklepu przyjmie reklamację, a następnie pracownik firmy Intex lub Bestway skontaktuje się z Państwem w celu rozwiązania zgłoszonego problemu.

Formularz reklamacji plik do pobrania: pobierz tutajZwroty zamówionego twaru

Prawo w Polsce.

Klient ma prawo zwrócić w ciągu 14 dni towar zakupiony w internecie bez podawania powodu zwrotu. Taką możliwość gwarantuje mu Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). Według art 7 ust 1 wyżej wymienionej ustawy „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni”. Jeśli zakupiliśmy towar przez internet i chcemy go zwrócić należy o tym poinformować sprzedawcę w formie pisemnej w ciągu 14 dni. Oświadczanie takie najlepiej przesłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Istotne jest, aby rezygnacji z towaru dokonać na piśmie. Oświadczenie ustne złożone przez telefon nie będzie wystarczające. Termin ten liczony jest od otrzymania towaru przez kupującego. Klient musi zwrócić zakupiony towar w stanie nienaruszonym, a sprzedawca oddać mu pieniądze. Sprzedawca musi zwrócić pieniądze nie póŸniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Czego zwrócić nie można:
- przedmiotów zakupionych na licytacji,
- nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania,
- produktów, które ulegają zepsuciu (np. artykuły spożywcze o krótkim terminie przydatności),
- prenumeraty prasy,
- produktu wykonanego na indywidualne zamówienie klienta.
- informujemy, że każdy produkt dmuchany lub basen po rozłożeniu lub nadmuchaniu nie da się ponownie spakować tak, żeby nie wyglądał na nieużywany.

Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia towaru:
- uszkodzonego przez klienta lub noszącego ślady używania,
- po upływie 14 dni od jego otrzymania przez klienta,
- wykonanego na zamówienie lub zmodyfikowanego,
- w przypadku, gdy paczka dostarczona przez listonosza lub kuriera jest w złym stanie.

Aby Państwa ZWROT mógł zostać szybko rozpatrzony, prosimy:
- wypełnić poniższy formularz zwrotu, podając w nim niezbędne informacje
- odstąpić pisemnie od umowy cywilno prawnej kupna sprzedaży
- towar odesłać na adres: (ZWROT) Baseny-polska.pl, ul. Broniewskiego 57, 83-110 Tczew w oryginalnym opakowaniu wraz z formularzem zwrotu , kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Towar prosimy zapakować w oryginalne opakowanie posiadające niezbędne oznakowania i kod produktu oraz w ochronne zapobiegające uszkodzeniu (towar uszkodzony nie będzie podlegał zwrotowi).

6 . Zwrot należności następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty zarejestrowania zwrotu towaru wraz z kompletną dokumentacją.

Formularz zwrotu plik, pobierz tutaj

Wzór odstąpienia od umowy, pobierz tutaj